DOĞAYA GÜÇ KAT PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL DANIŞMANLIK DUYURUSU

DOĞAYA GÜÇ KAT PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL DANIŞMANLIK DUYURUSU

17:58 16 Temmuz in Genel, Haberler

Proje Adı: Doğaya Güç Kat / Empower the Nature

Yayınlanma Tarihi: 16 Temmuz 2020

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 23 Temmuz 2020, Saat 16.00

Başvuru Numarası: DGK01

İşin Adı: Türkiye’deki Doğa Koruma ile İlgili Ağ ve Platformların Değerlendirilmesi

İşin Süresi: 40 (Kırk) gün

Doğa Araştırmaları Derneği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı – Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında desteklenen Doğaya Güç Kat projesini yürütmektedir.

Proje kapsamında; yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini arttırmayı, aralarındaki iletişimi geliştirmeyi ve doğa koruma ile ilgili demokratik katılım süreçlerine dâhil olmalarını amaçlayan bir ağ kurulması hedeflenmiştir. Ağın proje kapsamında 2021 yılı içinde düzenlenecek olan kuruluş çalıştayında kurulması hedeflenmektedir. Bu ağın; yönetim yapısı, finansal sürdürülebilirlik ve stratejik hedefleri yapılacak olan kuruluş çalıştayına katılan üyeler tarafından belirlenecektir.

Bu konuda daha önce yapılmış çalışmaları değerlendirmek amacıyla “Türkiye’deki benzer ağların ve platformların değerlendirilmesi” konusunda 1 (bir) uzmandan danışmanlık hizmeti alınacaktır. Beklenen hizmetler aşağıda listelenmiştir.

Beklenen Hizmetler:

1. Türkiye’de bulunan halen aktif veya aktif olmayan, bölgesel ve ulusal ağlar ve platformlar araştırılacak ve başarı analizleri yapılacaktır.

2. Araştırılan ağlar ve platformlar ile ilgili detaylı bir analiz raporu hazırlanacaktır. Bu raporun içinde araştırılan ağlara ilişkin aşağıdaki bilgilerinin tamamının bulunması beklenmektedir.

Araştırılan/analizi yapılan ağ ve platformların;

 • Kim ve/veya kimler tarafından hangi amaçlarla ve kaç yılında kuruldukları ve kuruluş süreçleri hakkında bilgi,
 • Kuruluş hedefleri, ilke ve değerleri ve bunların oluşturulma süreci,
 • Ağ üyeleri ve üyelerinin nitelikleri (üye sayısı, kişi ya da tüzel kişi olup olmaması) ve üye katılım süreçleri hakkında bilgi,
 • Kuruluş sürecinde farklı toplumsal grupların katılımına (gençler, engelliler, dezavantajlı gruplar, toplumsal cinsiyet vs.) yönelik öngörüler ve gerçekleşme oranı,
 • Yönetim yapısı ve yönetim biçiminin nasıl oluştuğu,
 • Varsa tüzükleri hakkında bilgi, yoksa hedefleri ve resmi olmayan işleyiş kuralları,
 • Ulusal ve bölgesel ağların ve platformların sınıflandırılması ve etki alanına göre değerlendirilmesi, 
 • Yapılan çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • Mali yapısı, gelir kaynakları ve finansal sürdürülebilirliği,
 • Faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar, çalışma grupları vs. olup olmadığı, varsa bunların nasıl yürütüldüğü,
 • Savunuculuk faaliyetleri yapıp yapmadıkları, yapıyorlarsa ne şekilde yaptıkları,
 • Çalışma alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme vb. rapor hazırlayıp hazırlamadıkları,
 • Hukuki süreçlere müdahil olup olmadıkları, oluyorlarsa bunu nasıl yaptıkları,  
 • Ulusal veya yerel düzeyde karar süreçlerine katılıp katılmadıkları,
 • Kendi içlerinde ve diğer kurumlarla iletişimi nasıl sağladığı,
 • Sosyal medya/web-sitesi kullanımları,
 • Herhangi bir uluslararası ağ ya da kuruluşla işbirliği veya ortaklık durumu,

Raporda belirtilmelidir.

3.Araştırılan ağ ve/veya platformların başarı düzeylerini nasıl ölçtükleri ve hangi metodu kullandıkları araştırılacaktır.

4.Ağların kuruluş amaçlarına ulaşıp ulaşmadıkları, başarı düzeyleri ve güçlü ve zayıf yönleri hakkında değerlendirmesi alınacaktır.

5.Kuruluş aşamasında olan ağ ve platformlar varsa, bu ağ ve platformların kuruluş süreci değerlendirilecek ve bundan çıkarılacak dersler raporlanacaktır.

6.Yukarıda yazılan bilgiler, anketler ve derinlemesine görüşmeler ile elde edilerek değerlendirilecektir.

7.Uzman görüştüğü ve incelediği her ağ için kendi değerlendirmesini (özet halinde) rapora ekleyecektir.

8.Danışman hazırlayacağı değerlendirme raporunu ve kurulacak ağa ilişkin önerilerini Doğaya Güç Kat ağı kuruluş çalıştayında katılımcılara sunacaktır.

9.Danışman, irtibat kurduğu ağlar ve STK’lara DGK Ağı hakkında bilgilendirecek ve çalıştaya katılımlarına ilişkin tavsiyede bulunacaktır.  

10.Verilecek rapor Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanacaktır.

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin ilgili alanlarından lisans derecesine sahip olmak;
 2. Doğa koruma ve çevre ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşu projelerinde, STK’ların kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili faaliyetlerde en az 10 (on) yıllık deneyime sahip olmak;
 3. Türkiye’deki STK’ların yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak,
 4. Türkiye’deki STK’lar ve Platformlar ile ilgili bilgi sahibi olmak;
 5. Paydaş katılımı, sürdürülebilirlik konusunda bilgi sahibi olmak;
 6. İleri düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak;
 7. Raporlamada yapılacak analizler için gerekli bilgisayar programlarını biliyor olmak.


Doğa Araştırmaları Derneği, uygun danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere başvuru bildirimine davet etmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen bireysel danışmanların, özgeçmişlerini bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 23.07.2020 tarihinde saat 16.00’a kadar aşağıdaki adrese e-postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Doğa Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu ve Proje Ekibinin içinde bulunduğu bir komite tarafından yapılacaktır. Adaylara başvuru ve seçim sonucu ile ilgili bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi: 

Doğa Araştırmaları Derneği

Cemre Sok. 9/1 Kızılay – Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 432 25 67

Fax: +90 312 432 43 94

E-posta: iletisim@dogaarastirmalari.org.tr