Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planı Uygulama Projesi

00:18 10 Ocak in Alan Koruma Çalışmaları

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planı Uygulama Projesi

Proje adı: Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planı Uygulama Projesi

Proje alanı: Adana ili, Yumurtalık ilçesi

Proje süresi: 72 ay (Ocak 2008 -Aralık 2013)

Proje Yürütücüsü: İlker Özbahar - Itri Levent Erkol

Proje destekçisi: Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru (BTC) Hattı Şirketi Çevresel Yatırım Programı (ÇYP)

Projenin amacı: Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planının tüm tarafların etkin katılımı ile uygulanmasını sağlamak

Projenin gerekçesi: Derneğimiz tarafından hazırlanan Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planı, Türkiye'de hazırlanmış sulak alan yönetim planları arasında çok başarılı bir örnek olarak gösterilmektedir. Ancak Yönetim Planlarının uygulanması hazırlanmasından daha zor bir süreçtir. Bu süreçte kurumların yapmayı taahhüt ettikleri faaliyetleri yerine getirip getirmediklerini takip etmek, özellikle sorun yaşanan konularda kurumlara destek olmak ve sorunların çözümüne yönelik faaliyetler göstermek adına projenin takip edilmesi gerekmektedir. Yönetim planında önerilen izleme ve denetim mekanizmalarının oluşturulması daha sonraki süreçlerde alandaki kurumların yönetim planındaki rollerini benimseyerek daha sürdürülebilir bir mekanizma içerisinde alanı yönetebilmeleri açısından önemlidir.

Proje çıktıları:
Proje ile 4 çıktının elde edilmesi hedeflenmektedir. Bunlar;

• Alandaki hassas habitatların ve onlara bağlı biyolojik çeşitliliğin korunması/iyileştirilmesi için izleme ve denetim mekanizmaları oluşturulması,

• Alanla uyumlu sosyo-ekonomik faaliyetlerin yapılması için yöre halkında farkındalık oluşturulması,

• Yönetim planında öngörülen katılımcı mekanizmalar güçlendirilerek işlevsel hale getirilmesi

• Ülke çapında doğa koruma konusunda bilgilendirme yapmak için çeşitli araçların üretilmesi
Projenin temel etkinlikleri:

• Yönlendirme Komitesinin "Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planı Yürütme Komitesi" ne dönüştürülmesi

• Yerel Sulak alan Komisyonunun işlevsel hale getirilmesi

• Birden fazla tarafı ilgilendiren hassas ve önemli konularda "Teknik Çalışma Grupları"nın oluşturulması

• İl Çevre ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yönetim planı uygulamalarını takibinden sorumlu bir ekibin görevlendirilmesi

• Türkiye’de doğa koruma çalışmaları için bir planlama çalıştayı düzenlenmesi

• Alandan yararlanan ilgi gruplarının alanın değerlerinin farkında olması, yönetim mekanizmalarında örgütlü bir şekilde yer alabilmesi için kurulan Kaldırım ve Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma derneklerini işlevsel hale getirilmesi

• Yönetim planında sorumluluk üstlenmiş kurumların teknik personelinin yönetim planı faaliyetlerini uygulama, alandaki değişimleri izleme ve yönetim planı uygulamalarını değerlendirme konularında kapasitelerinin arttırılması

• Yumurtalık Lagünlerinde doğal işleyişini kaybetmiş hassas habitatların ve onlara bağlı biyolojik süreçlerin iyileştirilmesi için restorasyon çalışmalarının başlatılması

• Alandaki ilköğretim okullarında sulak alan konusunda hazırlanan eğitim programının uygulanması

• Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileriyle birlikte alana geziler düzenleyerek üniversitenin alanla bağlarının kuvvetlendirilmesi

• Sulak alanlarla ilgili bilinçlendirici bir belgesel üretilmesi

• Türkiye’deki karasal ve denizel yaban hayat rehabilitasyon merkezleri hakkında belgeseller hazırlanması