Sulak Alan Ekosistemi Olarak Hersek Gölünün Değerlendirmesi

23:39 01 Mayıs in Alan Koruma Çalışmaları

Sulak Alan Ekosistemi Olarak Hersek Gölünün Değerlendirmesi

Proje adı: Sulak Alan Ekosistemi Olarak Hersek Gölünün Değerlendirmesi

Proje alanı: Yalova-Altınova

Proje süresi: 2 ay (Mayıs-Haziran 2011)

Proje ekibi: Osman Erdem-Proje Koordinatörü
Riyat Gül-Kuş Araştırmacısı

Proje destekçisi: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)

Projenin amacı: Bu çalışma ile Hersek Lagününün başta sukuşları olmak üzere, sulak alan ekosistemi olarak değerlerinin ortaya konması ve bu değerlerin yaşatılarak kullanılmasını sağlayacak bir yol haritasının çizilmesi amaçlanmıştır.

Projenin gerekçesi: Hersek Lagünü Yalova ili Altınova sınırları içerisinde yer alan, yüzey alanı yaklaşık 152 hektar civarında, sığ bir lagün gölüdür. Marmara Denizi’nden ince bir kıyı şeridi ile ayrılan Lagünün deniz bağlantısı kıyı şeridinin güneydoğu ucundan açılmış bir kanalla sağlanmaktadır. Göl Darülaceze Vakfı’na ait olup, Türkiye’nin tek tapulu gölüdür. Göl Altınova Belediyesince Darülaceze Vakfı’ndan 10 yıllığına kiralanmış olup, gölün şu anda kullanım hakkı Altınova Belediyesi’ndedir.

Hersek Lagünü, uluslararası ölçütlere göre uluslararası öneme sahip bir sulak alan ekosistemi, aynı zamanda önemli kuş alanı. Özelikle kışın ve göç döneminde kalabalık kuş guruplarını barındırmaktadır. Su kuşları üreme alanı olarak önem taşımasa da uygun iklim koşulları ve zengin besin varlığı, uygun üreme alanları oluşturulduğunda, pek çok sukuşunun alanı kuluçka alanı olarak kullanacağı düşünülmektedir. Ayrıca benzer lagün sistemleri gibi Hersek Lagünü’nün de su ürünleri yönünden önemli bir alan olabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan alanın Yalova ili Mavi Yol Projesi kapsamında belirlenen turizm seyir yolu güzergahında bulunması, doğal güzelliklerinin ve değerlerinin yanı sıra, yörede antik Helenepolis kentinin, antik limanın ve çok sayıda tarihi eserin bulunması, eğitim amaçlı etkinlikler, günübirlik eğlence, dinlence ve rekreaktif faaliyetler (kuş gözlemciliği, kuş fotoğrafçılığı, yürüyüş, olta balıkçılığı vb.) için uygun imkanların varlığı alanı alternatif turizm (eğitim, kültür, tarih ve doğa turizmi) için avantajlı kılmaktadır. Türkiye’nin en yoğun nüfusunun yaşadığı bölgelerden birinde bulunması alanın avantajını daha da artırmaktadır.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra yapılması planlanan yoğun nüfusun getirdiği İzmir-İstanbul otoyolunun İzmit Körfez Geçiş Köprüsünün, lagünün bitişinden geçmesi, yine hemen bitişine çok sayıda tersanenin yapılması ve yapılmakta oluşu, yoğun insan nüfusunun oluşturduğu baskı ve kullanım talepleri alanın ve alandaki yaban hayatını tehdit etmektedir.

Altınova Belediyesi, alandaki kuş varlığının, doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasını ve iyileştirilmesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için alanın değerlerinin ortaya konması ve bu değerlerin yaşatılarak kullanılmasını sağlayacak bir yol haritasının çizilmesi için bu çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proje çıktıları:
Hersek Gölü’nün kuş varlığı yönünden öneminin ortaya konması ve alanda kuş gözlemciliği için uygun alt yapının önerilmesi
Sulak alan ekosistemi olarak Hersek Gölünün önemi, alanı tehdit eden sorunlar ve alanın korunması için öneriler geliştirilmesi

Proje (temel) etkinlikleri:
1.Kuş araştırması ve kuş gözlemciliği için uygun alt yapının önerilmesi
Geçmişte alanda yapılan kuş gözlemlerine ait kayıtlar incelenerek değerlendirilmiştir.

Nisan ve Mayıs aylarında yapılan gözlemlerle alanda üreyen ve ilkbahar döneminde alanı kullanan kuş türleri belirlenmiştir.
Kuş gözlemciliği için uygun güzergah ve gözlem noktaları belirlenmiş; kuş gözlemciliği için uygun yapılar (kuş gözlem evi ve/veya gözlem kulesi) önerilmiştir.

Yörede kuş gözlemciliğinin başlatılması için yöre gençlerine yönelik kuş gözlemciliği üzerine iki günlük eğitim (bir günü teorik, bir günü ise arazide olmak üzere) verilmiştir.

2.Sulak alan ekosistemi olarak Hersek Gölünün değerlendirmesi
Alanla ilgili geçmişte yapılmış çalışmalar (varsa) derlenmiş; alanın fiziksel ve biyolojik özellikleriyle ilgili genel bir analizi yapılmıştır.

İlgi gruplarıyla yapılan görüşmeler, litratür bilgileri, alanda yapılan gözlem ve incelemelerden yola çıkılarak sosyo-ekonomik ve kültürel yönden alanın değerlendirmesi yapılmıştır.

Sorun analizi yapılarak, alanın ekolojik karakterini kısa, orta ve uzun vadede etkileyebilecek faktörler belirlenmiş ve bunların önlenmesine yönelik tedbirler önerilmiştir.