Tüzüğümüz

"DOĞA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin adı ve merkezi

Madde 1.

Derneğin adı “Doğa Araştırmaları Derneği”, “Nature Research Society” dir.
Merkezi Ankara’dadır ve şubesi yoktur.
Derneğin amacı

Madde 2.

Derneğin amacı Türkiye’nin yabanı bitki ve hayvan varlığı ile yaşam alanlarının korunması, iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.
Derneğin çalışma konuları ve çalışma biçimleri

Madde 3.

a) Yabani bitki ve hayvan türleri ve yaşama alanlarıyla ilgili bilimsel araştırma ve izleme çalışmaları yaparak sonuçlarını yaymak.

b) Özellikle nesli tehlikedekiler olmak üzere yabani bitki ve hayvan türlerinin korunması için eylem planları yapmak, yapılmasına katkı ve destek vermek.

c) Ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınmış veya alınması gereken doğa alanları için planlama çalışmaları yapmak, yapılmasına katkı ve destek vermek.

d) Yabani bitki ve hayvan türlerinin ve yaşama alanlarının korunmasına yönelik yasal altyapının güçlendirilmesi için çalışmak.

e) Ulusal düzeyde yürütülen doğa koruma çalışmalarına, bu amaçla kurulmuş komisyon, komite vb. çalışmalara katılmak, ulusal düzeyde uygulamaları takip etmek.

f) Daha etkin bir doğa koruma için eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütmek, toplumda doğa koruma bilincinin gelişmesine katkı sağlamak. Bu amaçla bilimsel ve eğitici yayın, broşür, poster bastırmak ve dağıtmak; sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek; eğitim, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı geziler yapmak.

g) Dernek amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası faaliyette bulunmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

h) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın almak. Sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

i) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler kurmak ve işletmek,

j) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve/veya özel sektörden, ulusal ve uluslararası fon sağlayan kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

k) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak çalışmalar ve projeler yürütmek,

l) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.
m) Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek platformlar oluşturmak; federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir,
Dernek kurucuları

Madde 4.
Okan Arıhan, Biyolog (Orman Bakanlığı), TC vatandaşı,
C. Can Bilgin, Biyolog (ODTÜ Öğretim üyesi), TC vatandaşı,
Okan Can, Biyolog (Doğal Hayatı Koruma Derneği), TC vatandaşı,
Mehmet Gürsan, Biyolog (Serbest), TC vatandaşı,
Sühendan Karauz, Biyolog (Orman Bakanlığı), TC vatandaşı,
Cem O. Kıraç, Metalurji Mühendisi, TC vatandaşı,
Ayşe Turak, Biyolog (Serbest), TC vatandaşı,
Derneğe üye olma, üyelikten çıkma veya çıkarılmanın şart ve şekilleri

Madde 5.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş bulunan, Dernek amaçlarını benimseyen ve Dernekler Kanunu’nda belirtilen vasıflara sahip herkes derneğe üye olabilir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Her üyenin Genel Kurul toplantısında bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Dernek tüzüğüne, toplum ahlakına uymayan, çıkarılmış yasa, yönetmelik ve talimatlara aykırı düşen ve Yönetim Kurulu’nca tespit edilmiş süreler içinde aidatını ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararıyla dernekten ihraç olunurlar. İhraç olunan üyeler dernekten hiçbir hak talep edemezler.

Dernekten ayrılmayı arzu eden üyelerin istifası, üzerinde derneğe ait bulunan zimmet ve yedindekilerin alınması sonunda kabul edilir. Üyelikten ayrılma dilekçe ile olur.

Dernek asli üyeliğine kabul edilmesini isteyenlerin talepleri Dernekler Mevzuatı’nın ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere aykırılığı olmaması bakımından kendisine yazdırılıp imzalattırılmış, dernekçe hazırlattırılmış bir ön kayıt vesikasının tetkikinden sonra yürürlüğe konur. Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya ret kararı alıp sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirir.

Onursal üyelik: Derneğe aktif olarak katkıda bulunan fakat yasal olarak asil üye olması mümkün olmayan kişiler veya Yönetim Kurulu’nca asil üyeliğe uygun görülmeyenler onursal üye olarak kabul edilebilirler. Onursal üyelik süresi bir yıldır, ancak gerektiğinde her yıl yenilenerek sürebilir. Bu üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Dernek organları

Madde 6.

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Dernek genel kurulunun kuruluş şekli ve toplanma zamanı

Madde 7.

Genel Kurul Derneğin asli üyelerinin topluluğudur ve Derneğin en yetkili organıdır.

Genel Kurul, iki yılda bir defa olmak üzere üyelerinin yarısının bir fazla sayısıyla Ekim ayında olağan toplantısını yapar.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul, Yönetim veya denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine gelirler. (e) fıkrasında belirtilen tam sayı sağlanmamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra bir başkan ve yeterince başkan yardımcısı ile sekreter, toplantıyı yönetmek üzere seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Sekreter toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız Gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Alınacak kararlar çoğunluk onayıyla kabul edilir.

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 8.

a. Dernek organlarının seçilmesi,
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun aklanması,
d. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin aynen ve değiştirilerek kabul edilmesi,
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
f. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
g. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olması veya ayrılması,
h. Derneğin feshedilmesi,
i. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yönetim kurulu teşkili ve görevleri

Madde 9.

Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir. Asli üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a. Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir. Kendi içinde görev bölümü yapar, başkan, başkan yardımcısı, yazman ve sayman üyeyi seçer.
b. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine tanıdığı diğer işleri yapar; yetkileri kullanır.
c. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunar.
d. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirir.
e. Dernek amaçlarının gerçekleşmesinde maddi veya manevi hizmetleri geçenlere uygun görüldüğü takdirde sembolik ödüller verir.
f. Gerektiği zaman çalışma grupları tayin etmek.( Bu grupların yedek üyelikleri yoktur.)
g. Onur üyeliğini kabul etmek,
h. İllerde şube ve temsilcilikler açmak.
i. Dernek üyeliğine giriş ödeneği ile yıllık aidatları belirlemek.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri

Madde 10.

Başkan: Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Göreceği lüzum üzerine Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Bu daveti Yönetim Kurulu üyelerinin her biri de yapabilir.

Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanın görevlerini yerine getirir. Başkanı temsil eder, Derneğin yaptığı organizasyonu ile görevlidir.

Sayman: Gelir ve Gider hesaplarını tutar. Mali raporu hazırlar. Başkan olmadığı zaman başkan yardımcısı ile birlikte çekleri imzalar. Bankadan para çeker veya yatırır. Bağış ve aidat makbuzlarını zimmetine alır. Gerekli hallerde makbuz taşımak üzere uygun kişilere zimmetli olarak makbuz verir.

Yazman: Dernekle ilgili yazışmaları yapar, başkan ve yardımcısının bulunmadığı zamanlarda Derneği temsil eder.
Yönetim Kurulu, Derneğin yayın, bilim, resmi ilişkiler, yazışmalar ve benzeri işlerini yürütür. Sosyal faaliyetler düzenler, Derneğin tanıtımını yapar, fon oluşturmak için gerekli çalışmaları yapar.

Yönetim kurulunu yedek üyelerinin tamamlanması

Madde 11.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi,1 ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
Denetim kurulu teşkili ve görevleri

Madde 12.

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Bu kurul dilediği zaman ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar ve sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na, toplandığında da Genel Kurula sunar.
Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 13.

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki idari amirliğine yazıyla bildirilir.
Derneğin gelirleri

Madde 14.

a. Dernek üyeliğine giriş ödenekleri ile yıllık aidatlar
b. Dernekçe yapılan gösteri, konferans, piyango, kermes, temsil, eğlence, davet,spor yarışması, gezi, yayın gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.
c. Bağışlar ve yardımlar
d. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
e. Dernek tarafından veya başka dernekler ya da kamu kurumlarıyla işbirliğiyle yürütülen projeler ve proje danışmanlıklarından elde edilen gelirler
Defter ve kayıtlar

Madde 15.

a. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, aidat ödeme durumları bu deftere kaydedilir.
b. Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerince imzalanır.
c. Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere kaydedilir.
d. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur.
e. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere kaydolunur.
f. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgesi bu deftere kaydolunur.
Derneğin giderleri

Madde 16.

Derneğin giderleri, amaçlarını gerçekleştirmek için bütçesine uygun olarak yapacağı masraflardır.
Yayınlanacak bildiriler ve benzeri yayınlar

Madde 17.

Yayınlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde bunların yayınlanması kararına katılan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. Yukarıda adı geçen türdeki yayınlar dağıtımından 24 saat önce alındı belgesi karşılığında Cumhuriyet Savcılığı ve mahallin en büyük mülki amirliğine verilir.
Derneğin genel kurul kararıyla feshi

Madde 18.

Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 7.maddenin c bendine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazıyla bildirilir.
Fesih halinde malların devri

Madde 19.

Derneğin feshi halinde Derneğe ait bütün taşınır ve taşınmaz mallar amacına uygun bir derneğe devredilir. Tasfiye işlemleri Genel Kurulca seçilerek üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından alacakların ve borçların temizlenmesi, taşınır ve taşınmaz malların devri yapılarak gerçekleştirilir.
İç denetim şekli

Madde: 20.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Borçlanma usulleri

Madde 21.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzük değişikliği

Madde 22.

Genel Kurul kararıyla tüzük değişikliği yapılabilir. Tüzük değişikliği genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile olur.

Madde 23.

Dernek bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Yasasına tabidir.